"வார்னர் புரோஸ்." பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு