தெய்வக் குழந்தைகள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு