"சம்மு (நகர்)" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு