காட்லீப் டைம்லர்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு