"எரித்திரியா" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு