ரட்கர்சு பல்கலைக்கழகம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு