"பசார் அல்-அசத்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு