துருக்கிய மொழிகள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு