முதிர் அகவையர்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு