நெய்தல் (திணை): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

595 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  9 ஆண்டுகளுக்கு முன்
==நெய்தல் நிலத்தின் பொழுதுகள்==
கார், கூதிர், முன்பனி, பின்பனி, இளவேனில், முதுவேனில் என்னும் பெரும் பொழுதுகளும் வைகறை, எற்பாடு என்னும் சிறுபொழுதும் நெய்தல் நிலத்துக்குரிய பொழுதுகளாகும்.
kf;fs; tho;tpw;F %yhjhuhkhf tpsq;Fk; epyg;gug;ig kiy fhL ghiy flw;fiu tay; vd tifgLj;jpdH jkpo; rhd;NwhH mit KiwNa FwpQ;rp Ky;iy kUjk; ghiy nea;jy; vd miof;fngw;wJ.
,t;ite;jpizfspy; xU gFjpahf tpsq;Ffpw ,uf;fTzHitNa nghUshf nfhz;l ‘nea;jy;’ jpizNa njhy;fhg;gpaH ‘ngUkzy; cyfk; vd;Wk;.
,e;nea;jy; epyj;jpy; thof;$ba kf;fis gujH vd;Wk; Mz;fis gujtd; nfhz;fz; Jiwtd; NrHgd; nky;yk; vd;Wk; kfspiu guj;jpaH Jisj;jpaH Eisr;rpaH jpkpypr;rpaH vd;Wk; $WtH ,q;F thOk; kf;fspd; nja;tkhf tUz gfthd; tpsq;FfpwhH ,k;kf;fsJ njhopy; ,uz;L xd;W kPdpid Ntl;ilahLjy; kw;nwhd;W cg;G tpistpj;jy;
 
==நெய்தல் நிலத்தின் கருப்பொருட்கள்==
அடையாளம் காட்டாத பயனர்
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1327772" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது