ஸ்ரீரங்க தேவ ராயன்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு