"குர்-இ அமீர்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு