டேவிட் சசூக்கி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு