"ஸ்விஸ் ரீ" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு