"பெயர்வாரியாக தனிமங்களின் பட்டியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

1,500 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  13 ஆண்டுகளுக்கு முன்
பக்கவழி நெறிப்படுத்தல் வெள்ளி (AWB)
(பக்கவழி நெறிப்படுத்தல் வெள்ளி (AWB))
(பக்கவழி நெறிப்படுத்தல் வெள்ளி (AWB))
இத் தனிமங்களின் பட்டியல் பெயர்வாரியாக அமைத்த பட்டியல். தனிமத்தின் வகையைப் பொருத்து நிறம் காட்டப்பட்டுள்ளது.
இது பெயர் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டு, வகை அடிப்படையில் நிறக்குறி இடப்பட்டுள்ள வேதியியல் தனிமங்களின் பட்டியலாகும்.
 
தனிமங்களின் [[குறியெழுத்து]], [[அணுவெண்]] [[அணுப் பொருண்மை]], நிலையான [[மாற்றுரு]], நெடுங்குழு எண், கிடைவரிசை எண் முதலிய குறிக்கபட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு தனிமத்துக்கும் அதன் [[தனிமக் குறியீடு]], [[அணுவெண்]], கூடிய உறுதியுள்ள [[ஓரிடத்தான்|ஓரிடத்தானின்]] [[அணுநிறை]] மற்றும் [[ஆவர்த்தன அட்டவணை|ஆவர்த்தன அட்டவணையில்]] அவற்றின் கூட்டம், மீள்வரிசை எண் என்பன அடங்கிய தகவல்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
 
{|border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
{{தனிமம் நிறச்சுட்டி}}
|-bgcolor="#efefef"
!width="150"|[[தனிமங்களின் பெயர்ப் பட்டியல்|பெயர்]]
!width="75"|[[தனிமங்களின் குறியெழுத்துப் பட்டியல்|குறி எழுத்து]]
!width="75"|[[தனிமங்களின் எண் பட்டியல்|அணு எண்]]
!width="110"|[[தனிமங்களின் அணுப் பொருண்மைப் பட்டியல்|அணுப் பொருண்மை]]
!width="50"|நெடுங்குழு
!width="50"|கிடை வரிசை
 
|-style="background-color:#ff99cc"
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
|[[ஆக்டினியம்]]||Ac||89||[227]{{fn|1}}|| ||7
|- bgcolor="#efefef"
|-style="background-color:#cccccc"
! width="160" | பெயர் !! width="60"| தனிமக் குறியீடு!! width="60"| அணு<br /> எண்!! width="100" | அணுநிறை!! width="50"|கூட்டம் !! width="50|மீள்வரிசை
|[[அலுமினியம்]] (Aluminum)||Al||13||26.9815386(8)||13||3
|- style bgcolor="#ff99cc"
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[அக்டினியம்]] || Ac || 89 || [227]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|[[அமெரிக்கம்]]||Am||95||[243]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|- style bgcolor="#cccc99"
|-style="background-color:#cccc99"
|[[அந்திமனி]] (Stibium) || Sb || 51 || 121.760(1){{fn|2}} || 15 || 5
|id="Antimony"|[[ஆண்ட்டிமனி]] (Stibium)||Sb||51||121.760(1){{fn|2}}||15||5
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[அமெரிகியம்]] || Am || 95 || [243]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[அயடீன்]] || I || 53 || 126.904 47(3) || 17 || 5
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[அலுமீனியம்]] || Al || 13 || 26.9815386(8) || 13 || 3
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[அஸ்டாடைன்]] || At || 85 || [210]{{fn|1}} || 17 || 6
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[ஆக்ஸிஜன்]] || O || 8 || 15.9994(3){{fn|2}} {{fn|4}} || 16 || 2
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[ஆர்கன்]] || Ar || 18 || 39.948(1){{fn|2}} {{fn|4}} || 18 || 3
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[ஆர்சனிக்]] || As || 33 || 74.92160(2) || 15 || 4
|-
| ஆர்ஜெண்டம்Argentum&mdash;''(see [[வெள்ளி (உலோகம்)|வெள்ளி]]'' || Ag
|- style bgcolor="background-color:#ccccccc0ffff"
|[[இந்தியம்ஆர்கான்]] || In Ar|| 49 18|| 11439.818948(31){{fn|2}} {{fn|4}}| 13 |18| 5|3
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0cccc99"
|[[இரிடியம்ஆர்செனிக்]] || Ir As|| 77 33|| 19274.21792160(32) || 9 15|| 64
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ffff99"
|[[ஆஸ்ட்டடைன்]]||At||85||[210]{{fn|1}}||17||6
|[[இரும்பு]] (Ferrum) || Fe || 26 || 55.845(2) || 8 || 4
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[ஈயம்]] (Plumbum) || Pb || 82 || 207.2(1){{fn|2}} {{fn|4}} || 14 || 6
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்குவாடியம்]] || Uuq || 114 || [289]{{fn|1}} || 14 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்ட்ரியம்]] || Uut || 113 || [284]{{fn|1}} || 13 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[உனுன்பியம்]] || Uub || 112 || [285]{{fn|1}} || 12 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்பெண்டியம்]] || Uup || 115 || [288]{{fn|1}} || 15 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்ஹெக்சியம்]] || Uuh || 116 || [292]{{fn|1}} || 16 || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[எர்பியம்]] || Er || 68 || 167.259(3){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[ஐதரசன்]] || H || 1 || 1.00794(7){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} || 1 || 1
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[ஐன்ஸ்டீனியம்]] || Es || 99 || [252]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ஒஸ்மியம்]] || Os || 76 || 190.23(3){{fn|2}} || 8 || 6
|-
|Aurum&mdash;''see [[தங்கம்]]ஔரம்&mdash; ''|| Au
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ffdead"
|[[கட்மியம்பேரியம்]] || Cd Ba|| 48 56|| 112137.411327(87){{fn||2}} || 12 || 56
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffff99cc"
|[[கடோலினம்பெர்க்கிலியம்]] || Gd Bk|| 64 97|| 157.25(3)[247]{{fn|21}} || &nbsp; || 67
|- style bgcolor="background-color:#a0ffa0ffdead"
|[[கந்தகம்பெரிலியம்]] || S Be|| 16 4|| 329.065012182(53){{fn||2}} {{fn|4}} || 16 || 32
|- style bgcolor="background-color:#ffdeadcccccc"
|[[கல்சியம்பிஸ்மத்]] || Ca Bi|| 20 83|| 40208.07898040(41){{fn|2}} |15| 2 || 46
|- style bgcolor="background-color:#ccccccffc0c0"
|[[கல்லியம்போஃரியம்]] || Ga Bh|| 31 107|| 69.723([264]{{fn|1) }}|| 13 7|| 47
|- style bgcolor="background-color:#ff99cccccc99"
|[[கலிபோர்னியம்போரான்]] || Cf B|| 98 5||10.811(7){{fn|2}} [251]{{fn|13}} {{fn|4}}| &nbsp; |13| 7|2
|-style="background-color:#ffff99"
|[[புரோமின்]]||Br||35||79.904(1)||17||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[காட்மியம்]]||Cd||48||112.411(8){{fn|2}}||12||5
|-style="background-color:#ff6666"
|id="Caesium"|[[சீசியம்]] (Cesium)||Cs||55||132.9054519(2)||1||6
|-style="background-color:#ffdead"
|[[கால்சியம்]]||Ca||20||40.078(4){{fn|2}}||2||4
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[கலிஃவோர்னியம்]]||Cf||98||[251]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[கரிமம்]]||C||6||12.0107(8){{fn|2}} {{fn|4}}||14||2
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[சீரியம்]]||Ce||58||140.116(1){{fn|2}}||&nbsp;||6
|-
|Cesium&mdash;''see [[#Caesium|Caesium]]''||Cs
| கலியம்&mdash;''(பொட்டாசியம்)'' || K
|- style bgcolor="background-color:#a0ffa0ffff99"
|[[கரிமம்குளோரின்]] || C Cl|| 6 17|| 1235.0107453(82){{fn|2}} {{fn|43}} {{fn|4}}| 14 |17| 2|3
|- style bgcolor="background-color:#ff99ccffc0c0"
|[[குரோமியம்]]||Cr||24||51.9961(6)||6||4
|[[கியூரியம்]] || Cm || 96 || [247]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="background-color:#c0ffffffc0c0"
|[[கிரிப்டோன்கோபால்ட்]] || Kr Co|| 36 27|| 8358.798933195(25){{fn|2}} {{fn|3}} 9|| 18 || 4
|- style bgcolor="background-color:#ffff99ffc0c0"
|[[குளோரின்செப்பு]] (Cuprum)|| Cl Cu|| 17 29|| 3563.453546(23){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} || 17 11|| 34
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ff99cc"
|[[குரோமியம்கியூரியம்]] || Cr Cm|| 24 96|| 51.9961(6) [247]{{fn|1}}|| 6 &nbsp;|| 47
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0"
|[[டார்ம்ஸ்டாட்டியம்]]||Ds||110||[271]{{fn|1}}||10||7
|[[கோபால்ட்]] || Co || 27 || 58.933195(5) || 9 || 4
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffffc0c0"
|[[சமாரியம்ட்ப்னியம்]] || Sm Db|| 62 105|| 150.36(2)[262]{{fn|21}} || &nbsp; 5|| 67
|- style bgcolor="background-color:#cccc99ffbfff"
|[[சிலிக்கன்Dysprosium]] || Si Dy|| 14 66|| 28162.0855500(31){{fn|42}} || 14 &nbsp;|| 36
|- style bgcolor="background-color:#ff6666ff99cc"
|[[ஐன்ஸ்டினியம்]]||Es||99||[252]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|[[சீசியம்]] (Cesium) || Cs || 55 || 132.9054519(2) || 1 || 6
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ffbfff"
|[[சீபோர்ஜியம்எர்பியம்]] || Sg Er|| 106 68|| [266]167.259(3){{fn|12}} || 6 &nbsp;|| 76
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ffbfff"
|[[செப்புஐரோப்பியம்]] (Cuprum) || Cu Eu|| 29 63|| 63151.546964(31){{fn|42}} || 11 &nbsp;|| 46
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffff99cc"
|[[செரியம்ஃவெர்மியம்]] || Ce Fm|| 58 100|| 140.116(1)[257]{{fn|21}} || &nbsp; || 67
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[செலெனியம்]] || Se || 34 || 78.96(3){{fn|4}} || 16 || 4
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[செனன்]] || Xe || 54 || 131.293(6){{fn|2}} {{fn|3}} || 18 || 5
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[சோடியம்]] (Natrium) || Na || 11 || 22.98976928(2) || 1 || 3
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[டுப்னியம்]] || Db || 105 || [262]{{fn|1}} || 5 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[டெக்னீட்டியம்]] || Tc || 43 || [98]{{fn|1}} || 7 || 5
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[டெல்லூரியம்]] || Te || 52 || 127.60(3){{fn|2}} || 16 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[டைட்டானியம்]] || Ti || 22 || 47.867(1) || 4 || 4
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[தகரம்]] (Stannum) || Sn || 50 || 118.710(7){{fn|2}} || 14 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தங்கம்]] (Aurum) || Au || 79 || 196.966569(4) || 11 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தங்ஸ்தன்]] (Wolfram) || W || 74 || 183.84(1) || 6 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தந்தாலம்]] || Ta || 73 || 180.94788(2) || 5 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தர்ம்ஸ்டட்டியம்]] || Ds || 110 || [271]{{fn|1}} || 10 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[தல்லியம்]] || Tl || 81 || 204.3833(2) || 13 || 6
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[திஸ்புரோசியம்]] || Dy || 66 || 162.500(1){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[துத்தநாகம்]] || Zn || 30 || 65.409(4) || 12 || 4
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[துலியம்]] || Tm || 69 || 168.93421(2) || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[தெர்பியம்]] || Tb || 65 || 158.92535(2) || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[தோரியம்]] || Th || 90 || 232.03806(2){{fn|1}} {{fn|2}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[நிக்கல்]] || Ni || 28 || 58.6934(2) || 10 || 4
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[நியான்]] || Ne || 10 || 20.1797(6){{fn|2}} {{fn|3}} || 18 || 2
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[நியோடைமினம்]] || Nd || 60 || 144.242(3){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[நியோபியம்]] || Nb || 41 || 92.906 38(2) || 5 || 5
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[நெப்டியூனியம்]] || Np || 93 || [237]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|-
| நேட்ரியம்Ferrum&mdash;''(சோடியம்)see [[#Iron|Iron]]'' || NaFe
|- style bgcolor="background-color:#a0ffa0ffff99"
|[[நைதரசன்ஃவுளூரின்]] || N F|| 7 9|| 1418.00679984032(25){{fn|2}} {{fn|4}} 17|| 15 || 2
|- style bgcolor="background-color:#ff99ccff6666"
|[[நோபெலியம்பிரான்சியம்]] || No Fr|| 102 87|| [259223]{{fn|1}} || &nbsp; 1|| 7
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ffbfff"
|[[பல்லேடியம்கடோலினியம்]] || Pd Gd|| 46 64|| 106157.4225(13){{fn|2}} || 10 &nbsp;|| 56
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0cccccc"
|[[பாதரசம்காலியம்]] || Hg Ga|| 80 31|| 20069.59723(21) || 12 13|| 64
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffcccc99"
|[[ஜெர்மானியம்]]||Ge||32||72.64(1)||14||4
|[[பிரசியோடைமியம்]] || Pr || 59 || 140.90765(2) || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="background-color:#ff6666ffc0c0"
|id="Gold"|[[Gold]] (Aurum)||Au||79||196.966569(4)||11||6
|[[பிரான்சியம்]] || Fr || 87 || [223]{{fn|1}} || 1 || 7
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[ஹாஃவ்னியம்]]||Hf||72||178.49(2)||4||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[ஹாஸ்சியம்]]||Hs||108||[277]{{fn|1}}||8||7
|-style="background-color:#c0ffff"
|[[ஹீலியம்]]||He||2||4.002602(2){{fn|2}} {{fn|4}}||18||1
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[ஹோல்மியம்]]||Ho||67||164.930 32(2)||&nbsp;||6
|-
| பிளம்பம்Hydrargyrum&mdash;''(ஈயம்)see [[#Mercury|Mercury]]'' || PbHg
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0a0ffa0"
|[[ஹைட்ரஜன்]]||H||1||1.00794(7){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}}||1||1
|[[பிளாட்டினம்]] || Pt || 78 || 195.084(9) || 10 || 6
|- style bgcolor="background-color:#cccccc"
|[[பிஸ்மத்இண்டியம்]] || Bi In|| 83 49|| 208114.98040818(13) || 15 13|| 65
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffffff99"
|[[ஐயோடின்]]||I||53||126.904 47(3)||17||5
|[[புரொமேதியம்]] || Pm || 61 || [145]{{fn|1}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="background-color:#ff99ccffc0c0"
|[[இரிடியம்]]||Ir||77||192.217(3)||9||6
|[[புரோட்டாக்டினியம்]] || Pa || 91 || 231.03588(2){{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="background-color:#ffff99ffc0c0"
|id="Iron"|[[புரோமின்Iron]] (Ferrum)|| Br Fe|| 35 26|| 7955.904845(12) || 17 8|| 4
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[புளூட்டோனியம்]] || Pu || 94 || [244]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[புளோரின்]] || F || 9 || 18.9984032(5) || 17 || 2
|-
| பெர்ரம்Kalium&mdash;''(இரும்பு)see [[#Potassium|Potassium]]'' || FeK
|- style bgcolor="background-color:#ff99ccc0ffff"
|[[பேர்க்கலியம்Krypton]] || Bk Kr|| 97 36|| [247]83.798(2){{fn|12}} {{fn|3}}| &nbsp; |18| 7|4
|- style bgcolor="background-color:#ff99ccffbfff"
|[[பேர்மினம்Lanthanum]] || Fm La|| 100 57|| [257]138.90547(7){{fn|12}} || &nbsp; || 76
|- style bgcolor="background-color:#ffdeadff99cc"
|[[பேரியம்Lawrencium]] || Ba Lr|| 56 103|| 137.327(7) [262]{{fn|1}}| 2 |3| 6|7
|- style bgcolor="background-color:#ffdeadcccccc"
|id="Lead"|[[Lead]] (Plumbum)||Pb||82||207.2(1){{fn|2}} {{fn|4}}||14||6
|[[பெரிலியம்]] || Be || 4 || 9.012182(3) || 2 || 2
|- style bgcolor="background-color:#ff6666"
|[[Lithium]]||Li||3||6.941(2){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} {{fn|5}}||1||2
|[[பொட்டாசியம்]] (Kalium) || K || 19 || 39.0983(1) || 1 || 4
|- style bgcolor="background-color:#a0ffa0ffbfff"
|[[பொஸ்பரசுLutetium]] || P Lu|| 15 71|| 30174.973762967(21) {{fn|2}}| 15 || 3||6
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ffdead"
|[[போரியம்Magnesium]] || Bh Mg|| 107 12|| [264]{{fn|1}} 24.3050(6)|| 7 2|| 73
|- style bgcolor="background-color:#cccc99ffc0c0"
|[[போரொன்Manganese]] || B Mn|| 5 25|| 1054.811938045(75){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn7||4}} || 13 || 2
|- style bgcolor="background-color:#cccc99ffc0c0"
|[[போலோனியம்Meitnerium]] || Po Mt|| 84 109|| [210268]{{fn|1}} || 16 9|| 67
|- style bgcolor="background-color:#ffdeadff99cc"
|[[Mendelevium]]||Md||101||[258]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|[[மக்னீசியம்]] || Mg || 12 || 24.3050(6) || 2 || 3
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0"
|id="Mercury"|[[மங்கனீஸ்Mercury (element)|Mercury]] (Hydrargyrum)|| Mn Hg|| 25 80|| 54200.93804559(52) || 7 12|| 46
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0"
|[[மெயிட்னீரியம்Molybdenum]] || Mt Mo|| 109 42|| [268]95.94(2){{fn|12}} || 9 6|| 75
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[மென்டல்வியம்]] || Md || 101 || [258]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[மொலிப்டெனம்]] || Mo || 42 || 95.94(2){{fn|2}} || 6 || 5
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[யுரேனியம்]] || U || 92 || 238.02891(3){{fn|1}} {{fn|2}} {{fn|3}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[யூரோப்பியம்]] || Eu || 63 || 151.964(1){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[ருபிடியம்]] || Rb || 37 || 85.4678(3){{fn|2}} || 1 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ருதபோர்டியம்]] || Rf || 104 || 261{{fn|1}} || 4 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ருதெனியம்]] || Ru || 44 || 101.07(2){{fn|2}} || 8 || 5
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[ரேடான்]] || Rn || 86 || [220]{{fn|1}} || 18 || 6
|- style bgcolor="#ffdead"
|[[ரேடியம்]] || Ra || 88 || [226]{{fn|1}} || 2 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ரெனியம்]] || Re || 75 || 186.207(1) || 7 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ரோடியம்]] || Rh || 45 || 102.905 50(2) || 9 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ரோயெண்ட்ஜீனியம்]] || Rg || 111 || [272]{{fn|1}} || 11 || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[லந்தனம்]] || La || 57 || 138.90547(7){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[லாரென்சியம்]] || Lr || 103 || [262]{{fn|1}} || 3 || 7
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[லித்தியம்]] || Li || 3 || 6.941(2){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} {{fn|5}} || 1 || 2
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[லூட்டெட்டியம்]] || Lu || 71 || 174.967(1){{fn|2}} || 3 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[வனேடியம்]] || V || 23 || 50.9415(1) || 5 || 4
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[வெள்ளி (உலோகம்)|வெள்ளி]] (Argentum) || Ag || 47 || 107.8682(2){{fn|2}} || 11 || 5
|-
|Natrium&mdash;''see [[#Sodium|Sodium]]''||Na
| வூல்ப்ராம்&mdash;''(தங்ஸ்தன்)'' || W
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ffbfff"
|[[ஸ்கண்டியம்Neodymium]] || Sc Nd|| 21 60|| 44144.955912242(63) {{fn|2}}| 3 |&nbsp;| 4|6
|-style="background-color:#c0ffff"
|[[Neon]]||Ne||10||20.1797(6){{fn|2}} {{fn|3}}||18||2
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Neptunium]]||Np||93||[237]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Nickel]]||Ni||28||58.6934(2)||10||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Niobium]]||Nb||41||92.906 38(2)||5||5
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[Nitrogen]]||N||7||14.0067(2){{fn|2}} {{fn|4}}||15||2
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Nobelium]]||No||102||[259]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Osmium]]||Os||76||190.23(3){{fn|2}}||8||6
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[Oxygen]]||O||8||15.9994(3){{fn|2}} {{fn|4}}||16||2
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Palladium]]||Pd||46||106.42(1){{fn|2}}||10||5
|-
| ஸ்ட்டனம்Plumbum&mdash;''(தகரம்)see [[#Lead|Lead]]'' || SnPb
|- style bgcolor="background-color:#ffdeada0ffa0"
|[[Phosphorus]]||P||15||30.973762(2)||15||3
|[[ஸ்ட்ரோண்டியம்]] || Sr || 38 || 87.62(1){{fn|2}} {{fn|4}} || 2 || 5
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0"
|[[ஸிர்கோனியம்Platinum]] || Zr Pt|| 40 78|| 91195.224084(29){{fn|2}} |10| 4 || 56
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ff99cc"
|[[ஹவ்னியம்Plutonium]] || Hf Pu|| 72 94|| 178.49(2) [244]{{fn|1}}|| 4 &nbsp;|| 67
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0cccc99"
|[[ஹஸ்ஸியம்Polonium]] || Hs Po|| 108 84|| [277210]{{fn|1}} || 8 16|| 76
|- style bgcolor="background-color:#c0ffffff6666"
|id="Potassium"|[[Potassium]] (Kalium)||K||19||39.0983(1)||1||4
|[[ஹீலியம்]] || He || 2 || 4.002602(2){{fn|2}} {{fn|4}} || 18 || 1
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Praseodymium]]||Pr||59||140.90765(2)||&nbsp;||6
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Promethium]]||Pm||61||[145]{{fn|1}}||&nbsp;||6
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Protactinium]]||Pa||91||231.03588(2){{fn|1}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#ffdead"
|[[Radium]]||Ra||88||[226]{{fn|1}}||2||7
|-style="background-color:#c0ffff"
|[[Radon]]||Rn||86||[220]{{fn|1}}||18||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Rhenium]]||Re||75||186.207(1)||7||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Rhodium]]||Rh||45||102.905 50(2)||9||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Roentgenium]]||Rg||111||[272]{{fn|1}}||11||7
|-style="background-color:#ff6666"
|[[Rubidium]]||Rb||37||85.4678(3){{fn|2}}||1||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Ruthenium]]||Ru||44||101.07(2){{fn|2}}||8||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Rutherfordium]]||Rf||104||261{{fn|1}}||4||7
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Samarium]]||Sm||62||150.36(2){{fn|2}}||&nbsp;||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Scandium]]||Sc||21||44.955912(6)||3||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Seaborgium]]||Sg||106||[266]{{fn|1}}||6||7
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[Selenium]]||Se||34||78.96(3){{fn|4}}||16||4
|-style="background-color:#cccc99"
|[[Silicon]]||Si||14||28.0855(3){{fn|4}}||14||3
|-style="background-color:#ffc0c0"
|id="Silver"|[[Silver]] (Argentum)||Ag||47||107.8682(2){{fn|2}}||11||5
|-style="background-color:#ff6666"
|id="Sodium"|[[Sodium]] (Natrium)||Na||11||22.98976928(2)||1||3
|-
|Stannum&mdash;''see [[#Tin|Tin]]''||Sn
| ஹைட்ரார்கைரம்&mdash;''(பாதரசம்)'' || Hg
|-
|- style bgcolor="#ffbfff"
|Stibium&mdash;''see [[#Antimony|Antimony]]''||Sb
|[[ஹோல்மியம்]] || Ho || 67 || 164.930 32(2) || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="background-color:#cccc99ffdead"
|[[ஜெர்மானியம்Strontium]] || Ge Sr|| 32 38|| 7287.6462(1){{fn|2}} {{fn|4}}| 14 |2| 4|5
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffa0ffa0"
|[[YtterbiumSulfur]] || Yb S|| 70 16|| 17332.04065(35){{fn|2}} {{fn|4}}| &nbsp; |16| 6|3
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0"
|[[YttriumTantalum]] || Y Ta|| 39 73|| 88180.9058594788(2) || 3 5|| 56
|-style="background-color:#ffc0c0"
 
|[[Technetium]]||Tc||43||[98]{{fn|1}}||7||5
|-style="background-color:#cccc99"
|[[Tellurium]]||Te||52||127.60(3){{fn|2}}||16||5
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Terbium]]||Tb||65||158.92535(2)||&nbsp;||6
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Thallium]]||Tl||81||204.3833(2)||13||6
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Thorium]]||Th||90||232.03806(2){{fn|1}} {{fn|2}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Thulium]]||Tm||69||168.93421(2)||&nbsp;||6
|-style="background-color:#cccccc"
|id="Tin"|[[Tin]] (Stannum)||Sn||50||118.710(7){{fn|2}}||14||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Titanium]]||Ti||22||47.867(1)||4||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|id="Tungsten"|[[Tungsten]] (Wolfram)||W||74||183.84(1)||6||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Ununbium]]||Uub||112||[285]{{fn|1}}||12||7
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Ununhexium]]||Uuh||116||[292]{{fn|1}}||16||7
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Ununpentium]]||Uup||115||[288]{{fn|1}}||15||7
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Ununquadium]]||Uuq||114||[289]{{fn|1}}||14||7
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Ununtrium]]||Uut||113||[284]{{fn|1}}||13||7
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Uranium]]||U||92||238.02891(3){{fn|1}} {{fn|2}} {{fn|3}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Vanadium]]||V||23||50.9415(1)||5||4
|-
|Wolfram&mdash;''see [[#Tungsten|Tungsten]]''||W
|-style="background-color:#c0ffff"
|[[Xenon]]||Xe||54||131.293(6){{fn|2}} {{fn|3}}||18||5
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Ytterbium]]||Yb||70||173.04(3){{fn|2}}||&nbsp;||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Yttrium]]||Y||39||88.90585(2)||3||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Zinc]]||Zn||30||65.409(4)||12||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Zirconium]]||Zr||40||91.224(2){{fn|2}}||4||5
|}
{{element color legend}}
 
==Notes==
==குறிப்பு==
*{{fnb|1}} The element does not have any stable nuclides, and a value in brackets, e.g. [209], indicates the mass number of the longest-lived isotope of the element. However, three elements, Thorium, Protactinium, and Uranium, have a characteristic terrestrial isotopic composition, and thus their atomic mass given.
*{{fnb|2}} The isotopic composition of this element varies in some geological specimens, and the variation may exceed the uncertainty stated in the table.
*{{fnb|5}} The atomic weight of commercial Lithium can vary between 6.939 and 6.996&mdash;analysis of the specific material is necessary to find a more accurate value.
 
== References ==
== உசாத்துணைகள் ==
*Atomic Weights of the Elements 2001, [http://www.iupac.org/publications/pac/2003/7508/7508x1107.html Pure Appl. Chem. 75(8), 1107-1122, 2003]. Retrieved [[June 30]], [[2005]]. Atomic weights of elements with atomic numbers from 1-109 taken from this source.
*[http://www.iupac.org/news/archives/2005/atomic-weights_revised05.html IUPAC Standard Atomic Weights Revised] (2005).
*[http://www.webelements.com/ WebElements Periodic Table]. Retrieved [[June 30]], [[2005]]. Atomic weights of elements with atomic numbers 110-116 taken from this source.
 
==See also==
==இவற்றையும் பார்க்கவும்==
* [[Chemical elements named after people]]
* [[Chemical elements named after places]]
*[[List of chemical element name etymologies]]
 
{{PeriodicTablesFooter}}
 
{{Featured list}}
[[பகுப்பு:தனிமங்கள்|*]]
 
[[af:Lys van elemente volgens naam]]
[[ar:قائمة عناصر (إسم)]]
[[ast:Llistáu d'elementos por nome]]
[[br:Roll an elfennoù hervez o anvioù]]
[[cy:Rhestr elfennau yn nhrefn yr wyddor]]
[[hu:Kémiai elemek listája névsorrendben]]
[[ia:Lista de elementos per nomine]]
[[ja:元素の一覧 (名前順)一覧]]
[[lb:Lëscht vun den Elementer no Numm]]
[[nl:Lijst van elementen op naam]]
[[pl:Pierwiastki chemiczne według nazw]]
[[ro:Lista elementelor chimice după nume]]
[[ru:Алфавитный список химических элементов]]
[[sk:Zoznam chemických prvkov podľa mena]]
[[sl:Abecedni seznam elementov]]
[[wa:Djivêye des elemints tchimikes, d' après leu no]]
[[zh:元素名称列表]]
[[zh-yue:元素名稱列表]]
10,402

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/134931" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது