தேவாரத் திருத்தலங்கள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு