பரதக்கலை (நூல்): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு