விடுதலைப் புலிகள் மக்கள் முன்னணி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு