பாய்ம நிலையியல்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு