கியூபெக்வா கட்சி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு