அலெக்சாண்டர் ஆமில்டன்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு