பத்மபிரியா (நடிகை): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு