மைசூர் அரண்மனை: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு