அரிமத்தியா யோசேப்பு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு