விண்மீன் குழாம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு