திருக்கண்ணபுரம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு