சப்பானிய மொழி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

6,229 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  8 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
No edit summary
No edit summary
{{underconstruction}}
{{Infobox language
{{மொழிகள்
|name = Japanese
|பெயர்=ஜப்பானிய மொழி
|nativename = {{lang|ja|日本語}} ''Nihongo''
|உள்ளூர்பெயர்=日本語 ''நிஹொங்கோ''
|pronunciation = {{IPA|/nihoɴɡo/}}: {{IPA|[nihõŋɡo], [nihõŋŋo]}}
|குடும்பநிறம்=தனித்த மொழிகள்
|states = [[Japan]]
|நாடுகள்=[[ஜப்பான்]], [[ஹவாய்]], [[பிரேசில்]], [[ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள்]], [[குவாம்]], [[மார்ஷல் தீவுகள்]], [[பலவ்]], [[தாய்வான்]]
|ethnicity = [[Japanese people|Japanese]] ([[Yamato people|Yamato]])
|பேசுவோர்=127 மில்லியன் [http://www.nvtc.gov/lotw/months/march/Japanese.html]
|speakers = 125 million<!--to nearest 5M-->
|நிலை=9
|date = 2010
|குடும்1=[[ஜப்போனிக் மொழிகள்|ஜப்போனிக்]]
|ref = <ref name="NE100">{{cite web |url= http://www.ne.se/spr%C3%A5k/v%C3%A4rldens-100-st%C3%B6rsta-spr%C3%A5k-2010 |title= Världens 100 största språk 2010 |work= [[Nationalencyklopedin]] |trans_title= The world's 100 largest languages in 2010 |date= 2010 |accessdate= 12 February 2014}} {{sv icon}}</ref>
|தேசம்=[[அங்குவார்]] ([[பலவ்]])<br />''De facto'' in [[Japan]]
|familycolor = altaic
|agency=எதுவுமில்லை<br />[[ஜப்பானிய அரசு]] முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
|fam1 = [[Altaic languages|Altaic]] (disputed)
|iso1=ja|iso2=jpn|iso3=jpn|map=[[படிமம்:Map Japanese SpeakingWorld.png|center|300px]]}}
|fam2 = [[Japonic languages|Japonic]]
|ancestor = [[Old Japanese]]
|ancestor2 = [[Early Middle Japanese]]
|ancestor3 = [[Late Middle Japanese]]
|ancestor4 = [[Early Modern Japanese]]
|script = {{Flatlist|
*[[Chinese character]]s ([[kanji]])
*[[Kana]]
**[[hiragana]]
**[[katakana]]
*[[Japanese Braille]]}}
|sign = [[Signed Japanese]]
|nation = {{flag|Japan}}
|minority = {{Flag|Palau}}
|iso1 = ja
|iso2 = jpn
|iso3 = jpn
|lingua = 45-CAA-a
|image = Nihongo.svg
|imagecaption = ''Nihongo'' (''Japanese'') <br />in [[Japanese writing system|Japanese script]]
|imagesize = 75px
|imageheader =
|map =
|mapcaption =
|notice = IPA
}}
 
'''ஜப்பானிய மொழி''' ஜப்பானிய மற்றும் ஜப்பானிலிருந்து குடிபெயர்ந்த 130 [[மில்லியன்]] மக்களால் பேசப்படுகின்ற ஒரு [[மொழி]]யாகும். ஜப்பானிய மொழியில் இது ''நிஹோங்கோ'' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது சிறப்பாக [[ஜப்பான்|ஜப்பானில்]] மட்டுமே பேசப்பட்டு வருகின்ற போதும், ஜப்பானிலிருந்து இடம் பெயர்ந்து வேறு நாடுகளில் வசித்து வருபவர்களும் இம்மொழியைப் பேசி வருகின்றனர்.
o 10.2 கற்க
o 10.3 பிற
 
{{clade
|label1=[[Japanese language|Japanese]]&nbsp;
|1={{clade
|1={{clade
|label1=[[Kyushu dialect|Kyūshū]]
|1={{clade
|1=[[Satsugū dialect|Satsugū]]
|2=[[Hichiku dialect|Hichiku]]
|3=[[Hōnichi dialect|Hōnichi]]
}}
|label2=&nbsp;[[Western Japanese|Western]]&nbsp;
|2={{clade
|1=[[Chūgoku dialect|Chūgoku]]
|2=[[Umpaku dialect|Umpaku]]
|3=[[Shikoku dialect|Shikoku]]
|4=[[Kansai dialect|Kansai]]
|5=[[Hokuriku dialect|Hokuriku]]
}}
|label3=[[Eastern Japanese|Eastern]]
|3={{clade
|1=[[Tōkai–Tōsan dialect|Tōkai–Tōsan]]
|2={{clade
|1=[[Kantō dialect|Kantō]]
|2=inland [[Hokkaidō dialect|Hokkaidō]]
}}
|3={{clade
|1=[[Tōhoku dialect|Tōhoku]]
|2=coastal [[Hokkaidō dialect|Hokkaidō]]
}}
}}
}}
|2=[[Hachijo dialects|Hachijō]]
}}
}}
 
{| class=wikitable
! Kana !! [[Hepburn romanization|Revised Hepburn]] !! [[Nihon-shiki]] !! [[Kunrei-shiki]]
|- style="text-align: center;"
| うう || ''ū'' || colspan="2" | ''û''
|- style="text-align: center;"
| おう, おお || ''ō'' || colspan="2" | ''ô''
|- style="text-align: center;"
| し || ''shi'' || colspan="2" | ''si''
|- style="text-align: center;"
| しゃ || ''sha'' || colspan="2" | ''sya''
|- style="text-align: center;"
| しゅ || ''shu'' || colspan="2" | ''syu''
|- style="text-align: center;"
| しょ || ''sho'' || colspan="2" | ''syo''
|- style="text-align: center;"
| じ || ''ji'' || colspan="2" | ''zi''
|- style="text-align: center;"
| じゃ || ''ja'' || colspan="2" | ''zya''
|- style="text-align: center;"
| じゅ || ''ju'' || colspan="2" | ''zyu''
|- style="text-align: center;"
| じょ || ''jo'' || colspan="2" | ''zyo''
|- style="text-align: center;"
| ち || ''chi'' || colspan="2" | ''ti''
|- style="text-align: center;"
| つ || ''tsu'' || colspan="2" | ''tu''
|- style="text-align: center;"
| ちゃ || ''cha'' || colspan="2" | ''tya''
|- style="text-align: center;"
| ちゅ || ''chu'' || colspan="2" | ''tyu''
|- style="text-align: center;"
| ちょ || ''cho'' || colspan="2" | ''tyo''
|- style="text-align: center;"
| ぢ || ''ji'' ||''di'' || ''zi''
|- style="text-align: center;"
| づ || ''zu'' ||''du'' || ''zu''
|- style="text-align: center;"
| ぢゃ || ''ja'' ||''dya'' || ''zya''
|- style="text-align: center;"
| ぢゅ || ''ju'' ||''dyu'' || ''zyu''
|- style="text-align: center;"
| ぢょ || ''jo'' ||''dyo'' || ''zyo''
|- style="text-align: center;"
| ふ || ''fu'' || colspan="2" | ''hu''
|- style="text-align: center;"
| ゐ || ''i'' || ''wi'' || ''i''
|- style="text-align: center;"
| ゑ || ''e'' || ''we'' || ''e''
|- style="text-align: center;"
| を || ''o'' || ''wo'' || ''o''
|- style="text-align: center;"
| ん || ''n''-''n'''(-''m'') || colspan="2" | ''n''-''n' ''
|}
 
==பிரெயில் எழுத்துக்கள்==
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | &nbsp;
| あ a
| い i
| う u
| え e
| お o
|-
| {{Braille Cell|type=kana|A}}
| {{Braille Cell|type=kana|I}}
| {{Braille Cell|type=kana|U}}
| {{Braille Cell|type=kana|E}}
| {{Braille Cell|type=kana|O}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | k
| か ka
| き ki
| く ku
| け ke
| こ ko
|-
| {{Braille Cell|type=kana|KA}}
| {{Braille Cell|type=kana|KI}}
| {{Braille Cell|type=kana|KU}}
| {{Braille Cell|type=kana|KE}}
| {{Braille Cell|type=kana|KO}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | s
| さ sa
| し shi
| す su
| せ se
| そ so
|-
| {{Braille Cell|type=kana|SA}}
| {{Braille Cell|type=kana|SHI}}
| {{Braille Cell|type=kana|SU}}
| {{Braille Cell|type=kana|SE}}
| {{Braille Cell|type=kana|SO}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | t
| た ta
| ち chi
| つ tsu
| て te
| と to
|-
| {{Braille Cell|type=kana|TA}}
| {{Braille Cell|type=kana|CHI}}
| {{Braille Cell|type=kana|TSU}}
| {{Braille Cell|type=kana|TE}}
| {{Braille Cell|type=kana|TO}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | n
| な na
| に ni
| ぬ nu
| ね ne
| の no
|-
| {{Braille Cell|type=kana|NA}}
| {{Braille Cell|type=kana|NI}}
| {{Braille Cell|type=kana|NU}}
| {{Braille Cell|type=kana|NE}}
| {{Braille Cell|type=kana|NO}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | h
| は ha
| ひ hi
| ふ fu
| へ he
| ほ ho
|-
| {{Braille Cell|type=kana|HA}}
| {{Braille Cell|type=kana|HI}}
| {{Braille Cell|type=kana|FU}}
| {{Braille Cell|type=kana|HE}}
| {{Braille Cell|type=kana|HO}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | m
| ま ma
| み mi
| む mu
| め me
| も mo
| ん n
|-
| {{Braille Cell|type=kana|MA}}
| {{Braille Cell|type=kana|MI}}
| {{Braille Cell|type=kana|MU}}
| {{Braille Cell|type=kana|ME}}
| {{Braille Cell|type=kana|MO}}
| {{Braille Cell|type=kana|N}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | y
| や ya
|
| ゆ yu
|
| よ yo
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;-y-
|-
| {{Braille Cell|type=kana|YA}}
|
| {{Braille Cell|type=kana|YU}}
|
| {{Braille Cell|type=kana|YO}}
| {{Braille Cell|type=kana|-Y}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | r
| ら ra
| り ri
| る ru
| れ re
| ろ ro
|-
| {{Braille Cell|type=kana|RA}}
| {{Braille Cell|type=kana|RI}}
| {{Braille Cell|type=kana|RU}}
| {{Braille Cell|type=kana|RE}}
| {{Braille Cell|type=kana|RO}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | w
| わ wa
| ゐ (w)i
|
| ゑ (w)e
| を (w)o
| &nbsp;&nbsp;-w-
|-
| {{Braille Cell|type=kana|WA}}
| {{Braille Cell|type=kana|WI}}
|
| {{Braille Cell|type=kana|WE}}
| {{Braille Cell|type=kana|WO}}
| {{Braille Cell|type=kana|26}}
|}
 
== வெளி இணைப்புக்கள் ==
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1637366" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது