ரோட்ரிகோ சாண்டோரோ: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு