தம்போரா எரிமலை: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு