யூஜினீ பூஷார்டு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு