மொனராகலை மாவட்டம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு