புலிட்சர் பரிசு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு