வினைவேக மாற்றம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

84 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  7 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
சி (Nan பயனரால் வினைவேகமாற்றி, வினைவேக மாற்றம் என்ற தலைப்புக்கு நகர்த்தப்பட்டுள்ளது.)
No edit summary
ஒரு சேர்மம் எத்தகைய வினைவேகமாற்றத்திற்கும் உட்படாமல் ஒரு வேதி வினையின் வேகத்தை மாற்றினால் அதற்கு வினைவேகமாற்றி என்று பெயர். இச்செயல்முறை வினைவேக மாற்றம் எனப்படும். அல்லது வினைவேகமாற்றியின் முன்னிலையில் ஒரு வேதி வினையின் வேகம் மாறுபடுவதே '''வினைவேக மாற்றம்''' (''catalysis'') எனப்படும். வினையில் பங்குபெறும் மற்ற கரணிகளைப் போல வினைவேகமாற்றியானது செயல்படாது. ஆனால் அது பங்குபெறும் வினையின் வேகத்தை மட்டுமே மாற்றும். ஒரு வினைவேக மாற்றி வினையின் வேகத்தை அதிகரித்தால் அது [[ஊக்க வினைவேகமாற்றி]] என்றழைக்கப்படும். மாறாக அது வினையின் வேகத்தைக் குறைத்தால் அது [[தளர்வு வினைவேகமாற்றி]] அல்லது [[தளர்வு வினைவேகமாற்றி|குறைப்பான்]] எனப்படும். வினைவேக மாற்றியின் செயல்திறனைசெயற்றிறனை அதிகரிக்கும் பொருள்கள்பொருட்கள் [[உயர்த்தி (வேதியியல்)|உயர்த்திகள்]] என்றும் அதன் செயல்திறனைக் குறைக்கும் பொருள்கள்பொருட்கள் [[வினைவேகமாற்றி நச்சு|வினைவேகமாற்றி நச்சுகள்]] என்று அழைக்கப்படும்.
 
குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு வினையானது வினைவேகமாற்றியைப் பயன்படுத்தாமல் நடப்பதைக் காட்டிலும் வினைவேகமாற்றியின் முன்னிலையில் நடக்கும் போது குறைவான கிளர்வுறு ஆற்றலையே எடுத்துக் கொள்கிறது. எப்படியிருப்பினும் வினைவேக மாற்றத்தை வினைவழிமுறையைப்வினை வழிமுறையைப் பயன்படுத்தி விளக்குவது கடினமான ஒன்றாகும். வினைவேக மாற்றிகள் வினையைச் சூழலுக்குத் தகுந்தாற்போல மாற்றலாம் அல்லது கரணிகளைப் பிணைத்து முனைவுப் பிணைப்புகளை ஏற்படுத்தலாம். எ.கா: [[கார்பனைல்]] சேர்மங்களில் அமில வினைவேக மாற்றிகள் இயற்கையாக உற்பத்தி செய்ய முடியாத இடைநிலைச் சேர்மங்களைத் தருகின்றன.
 
வினைவேக விதிகளின் படி கூற வேண்டுமாயின், வினைவேக மாற்ற வினைகளும் ஒரு வகையான வேதி வினைகளே, அதாவது வினைப்படியானது அது நிர்ணயிக்கப்படும் படியில் உள்ள வினைபடு பொருட்களின் [[அதிர்வெண் காரணி]]யைச் சார்ந்தது. வழக்கமாக வினைவேகமாற்றியானது இந்த மெதுவான படியில் தான் பங்கேற்கிறது. மேலும் வினைப்படியானது வினைவேகமாற்றியின் அளவினாலும் செயல்திறனாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. பலபடித்தான வினைவேக மாற்றத்தில் கரணிகள் வினைவேக மாற்றிகளின் பரப்பில் விரவுவதும் வினைவிளை பொருள்கள் பரப்பிலிருந்து விரவுவதும் வினைப்படியை நிர்ணயிக்கக்கூடியவை. அடிமூலக்கூறு பிணைப்புடன் தொடர்புடைய ஒத்த நிகழ்வுகளும் வினைவிளை பொருள் பிரிதலும் ஒருபடித்தான வினைவேக மாற்றத்திற்கு ஏற்புடையவை.
 
வினைவேகமாற்றியானது வினையில் பங்கு கொள்ளவில்லை என்றபோதிலும்என்ற போதிலும் அது சில இரண்டாம் நிலை செயல்பாடுகளால்செயற்பாடுகளால் அடக்கப்படலாம், செயலிழக்கச் செய்யப்படலாம் அல்லது அழிக்கப்படக்கூடும். [[பலபடித்தான வினைவேக மாற்றம்|பலபடித்தான வினைவேக மாற்றத்தில்]] [[கற்கரியாக்கல்]] போன்ற இரண்டாம் நிலை செயல்பாடுகளால் வினைவேகமாற்றியானது பலபடி போன்ற துணைப் பொருள்களால்பொருட்களால் சூழப்படுகிறது.
 
==பின்னணி==
தொழிலகம் சார்ந்த வேதிப் பொருள் உற்பத்தியில் வினைவேக மாற்றம் முதன்மைப் பங்கு வகிக்கிறது. அதேபோல அதிக உயிர்வேதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல வினைகளும் வினைவேக மாற்ற வினைகளேயாகும். வினைவேக மாற்றம் பயன்பாட்டு அறிவியலில் முதன்மையான ஒரு பிரிவாகும். மேலும் [[கரிம உலோகவியலிலும்]] பொருள் அறிவியலிலும் இது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு பிரிவாகும். சூழல் அறிவியலில் பல நிகழ்வுகளுக்கு வினைவேக மாற்றம் காரணமானதாகும். எ.கா. தானுந்துகளில் உள்ள வினைவேகமாற்ற மாற்றி (Catalytic converter), [[ஓசோன் குறைபாடு|ஓசோன் ஓட்டையின்]] இயக்கவியல். மிகக் குறைந்த அளவு கழிவு உற்பத்தியாவதால் பல நேரங்களில் வினைவேக மாற்ற வினைகள் சூழல் பாதுகாப்பானதாகவும் உள்ளன. ஒத்த வடிவமைப்புச் சேர்மங்களில் நடைபெறும் வினைகள் அனைத்திலும் முழு வினைபடு பொருள்களும் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அதிக அளவிலான துணை விளைபொருள்கள்விளைபொருட்கள் உருவாகின்றன. மிகவும் பொதுவான ஒரு வினைவேகமாற்றி [[நேர்மின்னி]] (Proton, H<sup>+</sup>) ஆகும். பல இடைநிலை தனிமங்களும் அவற்றின் சேர்மங்களும் வினைவேகமாற்றிகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. [[நொதியம்|நொதிகள்]] (Enzymes) என்றழைக்கப்படும் வினைவேகமாற்றிகள் உயிரியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.
 
ஒரு வினைவேகமாற்றியானது வினைவிளை பொருள் உருவாதலுக்கு ஒரு மாற்று வினைப்பாதையை உண்டாக்குகிறது. இந்த மாற்று வினைப்பாதை குறைந்த கிளர்வுறு ஆற்றலைக் கொண்டிருப்பதால், வினைவேகமாற்றியால் வழிப்படுத்தப்படாத வினையைக் காட்டிலும் இவ்வினையின் வினைப்படி அதிகரிக்கிறது. [[ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடு|ஐட்ரசன் பெராக்சைடின்]] சரிவிகிதமின்மையால் [[நீர்|நீரையும்]] [[ஆக்சிசன்|ஆக்சிசனையும்]] கீழ்க்காணும் வினையானது முற்றிலும் வினைவேக மாற்றத்தால் நடப்பதேயாகும்.
வினைவேகமாற்றியானது திரும்பப் பெறப்படினும், வினையின் வேகத்தை மாற்ற குறைந்த அளவு வினைவேகமாற்றியே தேவைப்படுகிறது. நடைமுறையில் வினைவேகமாற்றிகள் சிலநேரங்களில் துணை வினைகளில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன.
 
இச்செயல்பாடைஇச்செயற்பாட்டை எடுத்துக்காட்டாகக் கொண்டே 2008ஆம் ஆண்டில் [[டென்மார்க்]] ஆய்வாளர்கள் டைட்டானியம் டை ஆக்சைடின் (தைத்தானியம் ஈரொட்சைட்டின்) புறப்பரப்பில் ஆக்சிசனும் [[ஹைட்ரஜன்|ஐட்ரசனும்]] இணைந்து நடத்தும் தொடர் செயல்முறைகளின் விளைவாக நீர் உருவாவதைக் கண்டறிந்தனர். [[வருடு ஊடுருவு நுண்ணோக்கி]]யின் தொடர் படங்களைக் கொண்டு இச்செயல்முறையில்இச்செயன்முறையில் மூலக்கூறுகள் [[பரப்புக் கவர்ச்சி|பரப்புக் கவர்தல்]], [[சிதைதல்]], [[விரவுதல்]] ஆகியவற்றில் ஈடுபட்ட பின்னரே வினைபுரிகின்றன என்றும் கண்டறிந்தனர். இவ்வினையில் இடைநிலை பொருள்களாக HO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, H<sub>3</sub>O<sub>2</sub> போன்றவையும் இறுதி விளைபொருளாக நீர் மூலக்கூறு இருபடிகளும் கிடைத்தன. இதன் பின்னர் நீர் மூலக்கூறுகள் வினைவேகமாற்றியின் புறப்பரப்பில் இருந்து [[பரப்பு விடுகை]] அடைகின்றன.
 
==வினையூக்கி==
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1789959" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது