மொங்கோலிய மொழி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு