உள்ளுணர்வு இசை: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு