செயற்கை நரம்பணுப் பிணையம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு