புரூக்ளின் பாலம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு