எபிரேயத் தமிழியல்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு