"வெண் கொக்கு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு