"அண்ணளவாக்கக் கோட்பாடு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு