மத்திய கிழக்கு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு