"தில்லையாடி ஊராட்சி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு