மல்கர் ராவ் ஓல்கர்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு