"மார்செல்லோ மால்பிகி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு