ஆசியக் கறுப்புக் கரடி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு