"புத்தாண்டு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு