லாலுபாய் பட்டேல்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு