"புளும்பொன்டின்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு