"கோப்பென் காலநிலை வகைப்பாடு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

1,212 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  4 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
{{mergeto|கோப்பென் காலநிலை வகைப்பாடு}}
<!--{{New page}} begin-->{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:Pages with incorrectly substituted templates|{{PAGENAME}}]]|}}{{Mbox
|type = notice
|image = [[File:Under construction icon-green.svg|60x50px]]
|text = This {{{type|page}}} was just created. Its author is familiar with Wikipedia's [[Wikipedia:Notability|inclusion guidelines]] and has done so [[Wikipedia:Assume good faith|in good faith]]. More editing may be needed to meet standards. Please do not rush to [[Wikipedia:Deletion policy|mark it for deletion]], but check back in a while and/or contact the creator to ascertain his/her plans. If the creator has abandoned work on this page and is not responding to communication, you may consider deleting it or moving it to the [[Wikipedia:Drafts|draft namespace]] for collaborative improvement.<br>
<small>{{Last edited by}}<br />'''Note''': This template should not be used on [[Wikipedia:Biographies of living persons|biographies of living persons]].</small>
{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|User|'''NOTE: This template is not for User namespace articles'''|{{DMC|||Pages actively undergoing construction}}}}
}}<!--{{New page}} end-->
== கெப்பனின் காலநிலை ==
உலகின் காலநிலை எங்கும் ஒரேமாதிரியாக காணப்படுவதில்லை. பிரதேசத்திற்கு பிரதேசம் வேறுபடுகின்றது. முக்கியமாக காலநிலை அம்சங்களைப் பாெதுவாக காெண்டுள்ள பிரதேசங்களை ஒரே பிரிவின் கீழ் வகுத்து ஆராய்வதே காலநிைலைப் பிரதேசங்கள் பற்றிய ஆய்வாகும். சூப்பான், கெப்பன், தாேன்துவைற், டட்லி ஸ்ராம்ப், மில்லர் முதலான பல அறிஞர்கள் உலகத்தை காலநிலைப் பிரதேசங்களாகப் பிரித்து ஆராய்ந்துள்ளனர். உலகினைக் காலநிலைப் பிரதேசங்களாக வகுப்பதற்கு வெப்பநிலை, மழைவீழ்ச்சி முதலான காலநிலை மூலகங்களைக் குறிகாட்டிகளாகக் காெண்டுள்ளனர்.
உலகின் காலநிலை எங்கும் ஒரேமாதிரியாக காணப்படுவதில்லை.பிரதேசத்திற்கு பிரதேசம் வேறுபடுகின்றது.முக்கியமாக காலநிலை அம்சங்களைப் பாெதுவாக காெண்டுள்ள பிரதேசங்களை ஒரே பிரிவின் கீழ் வகுத்து ஆராய்வதே காலநிைலைப் பிரதேசங்கள் பற்றிய ஆய்வாகும். சூப்பான்,கெப்பன்,தாேன்துவைற்,டட்லி ஸ்ராம்ப்,மில்லர் முதலான பல அறிஞர்கள் உலகத்தை காலநிலைப் பிரதேசங்களாகப் பிரித்து ஆராய்ந்துள்ளனர்.உலகினைக் காலநிலைப் பிரதேசங்களாக வகுப்பதற்கு வெப்பநிலை,மழைவீழ்ச்சி முதலான காலநிலை மூலகங்களைக் குறிகாட்டிகளாகக் காெண்டுள்ளனர்.
ஆனால் கெப்பன் அவர்கள் உலகினை காலநிலைப் பிரதேசங்களாக வகுப்பதற்கு சிறந்த குறிகாட்டி தாவரம் என நம்பினார்.டி.கண்டாேல் என்பவருடைய தாவர வகைப்பாகுபாட்டை அெப்டையாகக் காெண்டு தனது காலநிலைப் பிரதேசங்களை வகுத்தார்.
''டி.கண்டாேலின் 05 முக்கிய தாவரப் பிரதேசங்களாவன :''
# மிகு வெப்பநிைலைக்குரியவை.(Megathermal)
# வறட்சிக்குரியவை.(Xerophilous)
# இடைவெப்பநிலைக்குரியவை.(Mesothermal)
# நுண்வெப்பநிலைக்குரியவை.(Microthermal)
# மிகத்தாழ்வெப்பநிலைக்குரியவை.(Ekisthothermal)
'' டி.கண்டாேலின் தாவரப் பிரிவுகளின் ஒழுங்கில் கெப்பன் உலகினை A,B,C,D,E என முதற்கட்டமாக 05 காலநிலைப் பிரிவுகளாக வகுத்தார்.அவையாவன :''
# A-காலநிலை : அயனமண்டல மழைக்காலநிலை
# B-காலநிலை : உலர்ந்த காலநிலை
# C-காலநிலை : இளஞ்சூட்டு இடைவெப்ப மழைக்காலநிலை
# D-காலநிலை : நனிகுளிர் இடைவெப்ப மழைக்காலநிலை
# E-காலநிலை : முனைவுக்காலநிலை
இப் பரந்த உலகை A,B,C,D,E என்ற 05 பிரிவுகளுக்குள் பிரித்து ஆராய்ந்துவிட முடியாது.எனவே 05 பெரு்ம் பிரிவுகளையும் வேறு குறிகாட்டிகளை ஆதாராமாகக் காெண்டு f,m,w,S,W,s,T,F என உப பிரிவுகளாக இரண்டாம் கட்டமாக வகுத்தார்.மேலும் வேறு சில தனித்த இயல்புகளை அவதானித்த கெப்பன் மூன்றாம் கட்டமாக a,b,c,d,h,k,H என்ற எழுத்துக்களை அர்த்தத்துடன் வகுத்தார்.
 
ஆனால் கெப்பன் அவர்கள் உலகினை காலநிலைப் பிரதேசங்களாக வகுப்பதற்கு சிறந்த குறிகாட்டி தாவரம் என நம்பினார். டி.கண்டாேல் என்பவருடைய தாவர வகைப்பாகுபாட்டை அடிப்டையாகக் காெண்டு தனது காலநிலைப் பிரதேசங்களை வகுத்தார்.
'''A-காலநிலை - அயனமண்டல மழைக்காலநிலை'''
 
# Af-காலநிலை - அயன மழைக்காட்டுக் காலநிைலை
''டி.கண்டாேலின் 05 முக்கிய தாவரப் பிரதேசங்களாவன :''
# Am-காலநிலை - அயன பருவக்காற்றுக் காலநிலை
*மிகு வெப்பநிைலைக்குரியவை (Megathermal)
# Aw-காலநிலை - அயன சவன்னாக் காலநிலை
*வறட்சிக்குரியவை (Xerophilous)
'''B-காலநிலை - உலர்ந்த காலநிலை'''
*இடைவெப்பநிலைக்குரியவை (Mesothermal)
# BS - காலநிலை - தெப்புவெளிக் காலநிலை
*நுண்வெப்பநிலைக்குரியவை (Microthermal)
BSh - வருடச் சராசரி வெப்பநிலை 18'C ற்கு அதிகம்.
*மிகத்தாழ்வெப்பநிலைக்குரியவை (Ekisthothermal)
BSk - வருடச் சராசரி வெப்பநிலை 18'C ற்கு குறைவு.
 
# BW - காலநிலை - பாலைநிலக் காலநிலை
டி.கண்டாேலின் தாவரப் பிரிவுகளின் ஒழுங்கில் கெப்பன் உலகினை A,B,C,D,E என முதற்கட்டமாக 05 காலநிலைப் பிரிவுகளாக வகுத்தார். அவையாவன:
BWh - வருடச் சராசரி வெப்பநிலை 18'C ற்கு மேல் உள்ள பாலை நிலங்கள்.
* A-காலநிலை : அயனமண்டல மழைக்காலநிலை
BWk - வருடச் சராசரி வெப்பநிலை 18'C ற்கு குறைவாக உள்ள பாலை நிலங்கள்.
'''C* B-காலநிலை -: இளஞ்சூட்டுஉலர்ந்த இடைவெப்ப மழைக்காலநிலை'''காலநிலை
* C-காலநிலை : இளஞ்சூட்டு இடைவெப்ப மழைக்காலநிலை
# Cw - காலநிலை - உலர் மாரிக் காலநிலை
* E-காலநிலை : முனைவுக்காலநிலை
Cwa - காலநிைலயில் வெப்பமான காேடையும் வறட்சியான குளிர்ப் பருவமும் நிலவும்.
 
Cwb - காலநிைலயில் மிதமான காேடையும் வறட்சியான குளிர்ப் பருவமும் நிலவும்.
இப் பரந்த உலகை A, B, C, D, E என்ற 05 பிரிவுகளுக்குள் பிரித்து ஆராய்ந்துவிட முடியாது. எனவே 05 பெரு்ம் பிரிவுகளையும் வேறு குறிகாட்டிகளை ஆதாராமாகக் காெண்டு f,m,w,S,W,s,T,F என உப பிரிவுகளாக இரண்டாம் கட்டமாக வகுத்தார். மேலும் வேறு சில தனித்த இயல்புகளை அவதானித்த கெப்பன் மூன்றாம் கட்டமாக a,b,c,d,h,k,H என்ற எழுத்துக்களை அர்த்தத்துடன் வகுத்தார்.
# Cs - காலநிலை - உலர் காேடைக் காலநிலை (மத்தியதரைக் கடற்காலநிலை)
 
Csa - காலநிலை சமவெளிப்பரப்பில் காணப்படும் மத்தியதரைக் கடற்காலநிலை ஆகும்.
==A-காலநிலை - அயனமண்டல மழைக்காலநிலை==
Csb - காலநிலை மலைப் பாங்கான பகுதியில் காணப்படும் மத்தியதரைக் கடற்காலநிலை ஆகும்.
# Cf* Af- காலநிலை - உலர்அயன பருவமற்ற காலநிலைமழைக்காட்டுக் காலநிைலை
* Am-காலநிலை - அயன பருவக்காற்றுக் காலநிலை
Cfa - பிரதேசங்களில் பரவலாக மழை வீழ்ச்சி நிலவும்.
* Aw-காலநிலை - அயன சவன்னாக் காலநிலை
Cfb - பிரதேசங்களில் மழை வீழ்ச்சியினளவு சற்றுக் குறைவு.
 
Cfc - (முனைவுப்பக்கம்) மேககமூட்டமும் உறைபனியும் காணப்படும்.
'''D ==B- காலநிலை - நனிகுளிர்உலர்ந்த இடைவெப்ப மழைக்காலநிலை '''காலநிலை==
# Dw*BS - காலநிலை - உலர் மாரிக்தெப்புவெளிக் காலநிலை
**BSh - வருடச் சராசரி வெப்பநிலை 18'C ற்கு அதிகம்
Dwa
**BSk - வருடச் சராசரி வெப்பநிலை 18'C ற்கு குறைவு.
Dwb
 
Dwc
# Df*BW - காலநிலை - உலர் பருவற்றபாலைநிலக் காலநிலை
**BWh - வருடச் சராசரி வெப்பநிலை 18'C ற்கு மேல் உள்ள பாலை நிலங்கள்
Dfa
**BWk - வருடச் சராசரி வெப்பநிலை 18'C ற்கு குறைவாக உள்ள பாலை நிலங்கள்.
Dfb
 
Dfc
==C-காலநிலை - இளஞ்சூட்டு இடைவெப்ப மழைக்காலநிலை==
'''E - காலநிலை - முனைவுக்காலநிலை'''
* Cw - காலநிலை - உலர் மாரிக் காலநிலை
# ET - துந்திராக் காலநிைலை
**Cwa - காலநிைலயில் வெப்பமான காேடையும் வறட்சியான குளிர்ப் பருவமும் நிலவும்.
# EF - உறைபனிக் காலநிலை
**Cwb - காலநிைலயில் மிதமான காேடையும் வறட்சியான குளிர்ப் பருவமும் நிலவும்.
# ETH - மலைக் காலநிலை (கடல் மட்டத்திலிருந்து 1500m மேற்பட்ட மலைப்பகுதிகள்)
 
*Cs - காலநிலை - உலர் காேடைக் காலநிலை (மத்தியதரைக் கடற்காலநிலை)==
**Csa - காலநிலை சமவெளிப்பரப்பில் காணப்படும் மத்தியதரைக் கடற்காலநிலை ஆகும்.
**Csb - காலநிலை மலைப் பாங்கான பகுதியில் காணப்படும் மத்தியதரைக் கடற்காலநிலை ஆகும்.
 
*Cf - காலநிலை - உலர் பருவமற்ற காலநிலை
**Cfa - பிரதேசங்களில் பரவலாக மழை வீழ்ச்சி நிலவும்.
**Cfb - பிரதேசங்களில் மழை வீழ்ச்சியினளவு சற்றுக் குறைவு.
**Cfc - (முனைவுப்பக்கம்) மேககமூட்டமும் உறைபனியும் காணப்படும்.
 
==D - காலநிலை - நனிகுளிர் இடைவெப்ப மழைக்காலநிலை==
*Dw - காலநிலை - உலர் மாரிக் காலநிலை
**Dwa
**Dwb
**Dwc
 
*Df - காலநிலை - உலர் பருவற்ற காலநிலை
**Dfa
**Dfb
**Dfc
==E - காலநிலை - முனைவுக்காலநிலை==
*ET - துந்திராக் காலநிைலை
*EF - உறைபனிக் காலநிலை
**ETH - மலைக் காலநிலை (கடல் மட்டத்திலிருந்து 1500m மேற்பட்ட மலைப்பகுதிகள்)
1,14,167

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2027764" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது