"கோப்பென் காலநிலை வகைப்பாடு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

2,224 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  4 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
[[Image:World Koppen Map.png|thumb|right|400px|Updated Köppen-Geiger climate map<ref>{{cite journal | author=Peel, M. C. and Finlayson, B. L. and McMahon, T. A. | year=2007 | title= Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification | journal=Hydrol. Earth Syst. Sci. | volume=11 | pages=1633-1644 | url=http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/11/1633/2007/hess-11-1633-2007.html | issn = 1027-5606}} ''<small>(direct: [http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/11/1633/2007/hess-11-1633-2007.pdf Final Revised Paper])</small>''</ref>
{{mergeto|கோப்பென் காலநிலை வகைப்பாடு}}
{|
|- valign=top |
|
{{legend|#0000FE|[[equatorial climate|Af]]}}
{{legend|#0077FF|[[monsoon climate|Am]]}}
{{legend|#46A9FA|[[tropical savanna climate|Aw]]}}
| width=5 |
|
{{legend|#FE0000|[[desert climate|BWh]]}}
{{legend|#FE9695|[[desert climate|BWk]]}}
{{legend|#F5A301|[[semi-arid climate|BSh]]}}
{{legend|#FFDB63|[[semi-arid climate|BSk]]}}
| width=5 |
|
{{legend|#FFFF00|[[mediterranean climate|Csa]]}}
{{legend|#C6C700|[[mediterranean climate|Csb]]}}
| width=5 |
|
{{legend|#96FF96|[[humid subtropical climate|Cwa]]}}
{{legend|#63C764|[[oceanic climate|Cwb]]}}
{{legend|#329633|[[oceanic climate|Cwc]]}}
| width=5 |
|
{{legend|#C6FF4E|[[Humid subtropical climate|Cfa]]}}
{{legend|#66FF33|[[oceanic climate|Cfb]]}}
{{legend|#33C701|[[oceanic climate|Cfc]]}}
| width=5 |
|
{{legend|#FF00FE|[[continental climate|Dsa]]}}
{{legend|#C600C7|[[continental climate|Dsb]]}}
{{legend|#963295|[[continental climate|Dsc]]}}
{{legend|#966495|[[continental climate|Dsd]]}}
| width=5 |
|
{{legend|#ABB1FF|[[humid continental climate|Dwa]]}}
{{legend|#5A77DB|[[humid continental climate|Dwb]]}}
{{legend|#4C51B5|[[subarctic climate|Dwc]]}}
{{legend|#320087|[[subarctic climate|Dwd]]}}
| width=5 |
|
{{legend|#00FFFF|[[humid continental climate|Dfa]]}}
{{legend|#38C7FF|[[humid continental climate|Dfb]]}}
{{legend|#007E7D|[[subarctic climate|Dfc]]}}
{{legend|#00455E|[[subarctic climate|Dfd]]}}
| width=5 |
|
{{legend|#B2B2B2|[[tundra climate|ET]]}}
{{legend|#686868|[[ice cap climate|EF]]}}
|}
]]
 
'''கோப்பென் வகைப்பாட்டு''' (Köppen classification) [[விலாடிமீர் கோப்பென்]]ஆல் படைத்த [[காலநிலை]] வகைப்பாட்டுக்காக ஒரு முறையாகும். ஒரு பகுதியில் வளரும் [[தாவரம்|தாவரங்களை]] பிரகாரம் கோப்பென் இம்முறையை படைத்தார்.
 
== கெப்பனின் காலநிலை ==
உலகின் காலநிலை எங்கும் ஒரேமாதிரியாக காணப்படுவதில்லை. பிரதேசத்திற்கு பிரதேசம் வேறுபடுகின்றது. முக்கியமாக காலநிலை அம்சங்களைப் பாெதுவாகபொதுவாக காெண்டுள்ளகொண்டுள்ள பிரதேசங்களை ஒரே பிரிவின் கீழ் வகுத்து ஆராய்வதே காலநிைலைப்காலநிலைப் பிரதேசங்கள் பற்றிய ஆய்வாகும். சூப்பான், கெப்பன், தாேன்துவைற்தோன்துவைற், டட்லி ஸ்ராம்ப், மில்லர் முதலான பல அறிஞர்கள் உலகத்தை காலநிலைப் பிரதேசங்களாகப் பிரித்து ஆராய்ந்துள்ளனர். உலகினைக் காலநிலைப் பிரதேசங்களாக வகுப்பதற்கு வெப்பநிலை, மழைவீழ்ச்சி முதலான காலநிலை மூலகங்களைக் குறிகாட்டிகளாகக் காெண்டுள்ளனர்கொண்டுள்ளனர்.
 
ஆனால் கெப்பன் அவர்கள்கோப்பென் உலகினை காலநிலைப் பிரதேசங்களாக வகுப்பதற்கு சிறந்த குறிகாட்டி தாவரம் என நம்பினார். டி.கண்டாேல்கண்டோல் என்பவருடைய தாவர வகைப்பாகுபாட்டை அடிப்டையாகக் காெண்டுகொண்டு தனது காலநிலைப் பிரதேசங்களை வகுத்தார்.
 
''டி.கண்டாேலின்கண்டோலின் 05ஐந்து முக்கிய தாவரப் பிரதேசங்களாவன :''
*மிகு வெப்பநிைலைக்குரியவைவெப்பநிலைக்குரியவை (Megathermal)
*வறட்சிக்குரியவை (Xerophilous)
*இடைவெப்பநிலைக்குரியவை (Mesothermal)
*மிகத்தாழ்வெப்பநிலைக்குரியவை (Ekisthothermal)
 
டி.கண்டாேலின்கண்டோலின் தாவரப் பிரிவுகளின் ஒழுங்கில் கெப்பன் உலகினை முதற்கட்டமாக ஐந்து காலநிலைப் பிரிவுகளாக (A,B,C,D,E என முதற்கட்டமாக 05 காலநிலைப் பிரிவுகளாக) வகுத்தார். அவையாவன:
* A-காலநிலை : அயனமண்டல மழைக்காலநிலை (A)
* B-காலநிலை : உலர்ந்த காலநிலை (B)
* C-காலநிலை : இளஞ்சூட்டு இடைவெப்ப மழைக்காலநிலை (C)
* முனைவுக்காலநிலை (E)
* E-காலநிலை : முனைவுக்காலநிலை
 
என்றாலும், இப் பரந்த உலகை A, B, C, D, E என்றஇந்த 05ஐந்து பிரிவுகளுக்குள் பிரித்து ஆராய்ந்துவிட முடியாது. எனவே 05ஐந்து பெரு்ம்பெரும் பிரிவுகளையும் வேறு குறிகாட்டிகளை ஆதாராமாகக் காெண்டுகொண்டு உப பிரிவுகளாக (f,m,w,S,W,s,T,F என உப பிரிவுகளாக) இரண்டாம் கட்டமாக வகுத்தார். மேலும் வேறு சில தனித்த இயல்புகளை அவதானித்த கெப்பன் மூன்றாம் கட்டமாக வேறு சில ஆங்கில எழுத்துக்களைக் (a,b,c,d,h,k,H) என்ற எழுத்துக்களை அர்த்தத்துடன்கொண்டு வகுத்தார்.
 
==A-காலநிலை - அயனமண்டல மழைக்காலநிலை (A)==
* Af-காலநிலை - அயன மழைக்காட்டுக் காலநிைலைகாலநிலை (Af)
* Am-காலநிலை - அயன பருவக்காற்றுக் காலநிலை (Am)
* Aw-காலநிலை - அயன சவன்னாக் காலநிலை (Aw)
 
==B-காலநிலை - உலர்ந்த காலநிலை (B)==
*BS -தெப்புவெளிக் காலநிலை - தெப்புவெளிக் காலநிலை(BS)
**BSh - வருடச் சராசரி வெப்பநிலை 18'°C ற்கு அதிகம் (BSh)
**BSk - வருடச் சராசரி வெப்பநிலை 18'°C ற்கு குறைவு. (BSk)
 
*BW -பாலைநிலக் காலநிலை - பாலைநிலக் காலநிலை(BW)
**BWh - வருடச் சராசரி வெப்பநிலை 18'°C ற்கு மேல் உள்ள பாலை நிலங்கள் (BWh)
**BWk - வருடச் சராசரி வெப்பநிலை 18'°C ற்கு குறைவாக உள்ள பாலை நிலங்கள். (BWk)
 
==C-காலநிலை - இளஞ்சூட்டு இடைவெப்ப மழைக்காலநிலை (C)==
* Cw - காலநிலை - உலர் மாரிக் காலநிலை (Cw)
**Cwa - காலநிைலயில்காலநிலையில் வெப்பமான காேடையும்கோடையும் வறட்சியான குளிர்ப் பருவமும் நிலவும். (Cwa)
**Cwb - காலநிைலயில்காலநிலையில் மிதமான காேடையும்கோடையும் வறட்சியான குளிர்ப் பருவமும் நிலவும். (Cwb)
 
*Cs - காலநிலை - உலர் காேடைக்கோடைக் காலநிலை (மத்தியதரைக் கடற்காலநிலை)== (Cs)
**Csa - காலநிலை சமவெளிப்பரப்பில் காணப்படும் மத்தியதரைக் கடற்காலநிலை ஆகும். (Csa)
**Csb - காலநிலை மலைப் பாங்கான பகுதியில் காணப்படும் மத்தியதரைக் கடற்காலநிலை ஆகும். (Csb)
 
*Cf - காலநிலை - உலர் பருவமற்ற காலநிலை (Cf)
**Cfa - பிரதேசங்களில் பரவலாக மழை வீழ்ச்சி நிலவும். (Cfa)
**Cfb - பிரதேசங்களில் மழை வீழ்ச்சியினளவு சற்றுக் குறைவு. (Cfb)
**Cfc - (முனைவுப்பக்கம்) மேககமூட்டமும் உறைபனியும் காணப்படும். (Cfc)
 
==D - காலநிலை - நனிகுளிர் இடைவெப்ப மழைக்காலநிலை (D)==
*Dw - காலநிலை - உலர் மாரிக் காலநிலை (Dw)
**Dwa
**Dwb
**Dwc
 
*Df - காலநிலை - உலர் பருவற்ற காலநிலை (Df)
**Dfa
**Dfb
**Dfc
 
==E - காலநிலை - முனைவுக்காலநிலை==
==முனைவுக்காலநிலை (E)==
*ET - துந்திராக் காலநிைலை
*EF - உறைபனிக்துந்திராக் காலநிலை (ET)
* உறைபனிக் காலநிலை (EF)
**ETH - மலைக் காலநிலை (கடல் மட்டத்திலிருந்து 1500m1500 மீட்டர் மேற்பட்ட மலைப்பகுதிகள்) (ETH)
 
==மேற்கோள்கள்==
<references/>
 
{{stubrelatedto|புவியியல்}}
 
[[பகுப்பு:காலநிலை]]
20,341

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2061304" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது